AMRAP مخفف عبارت as many reps as possible میباشد یعنی: بیشترین تکرار ممکن

این عبارت به این معنی هست که ورزشکار در برنامه تمرین یا مسابقه میباست بیشترین تکرار حرکات ارائه شده را در مدت زمان مشخص انجام دهد.

 

امرپ چیست

به عنوان مثال در تمرین زیر:

15min AMRAP

10 Air Squat

7 Pullups

 

یعنی ورزشکار میبایست طی 15 دقیقه دو حرکت اسکوات و بارفیکس را با تکرار های 10 و 7 مدام تکرار کند و بیشترین تعداد حرکات انجام شده امتیاز نهایی محسوب خواهد شد.

در این مثال در هر راند مجموع تکرار های انجام شده 17 میباشد یعنی اگر فرد 10 راند این حرکات را انجام دهد امتیاز وی 170 (تکرار) میباشد.