تمرینات سرشانه راهی مناسب جهت افزایش قدرت بالا تنه،بهبود عملکرد در اجرای حرکات و کاهش آسیب هستند در ادامه 8 تمرین کراس فیت جهت تقویت کمربند شانه ای را به هم بررسی میکنیم.

 

WOD1
5-10-15-20-15-10-5
Push-press
Ring dips
Push-ups

WOD2
21-15-9
HSPU
Ring Dips
Pushups

WOD3
For Time
100 Pull- Ups

WOD4
“LYNNE”
Five rounds for max reps of
Body weight bench press
Pull-ups

WOD5
5 rounds for time
Max ring pushups 1:00
Rest 1:00
Max ring dips 1:00
Rest 1:00

WOD6
LEGLESS CINDY
20min Amrap
5 Pull-Up
10 Push Up

WOD7
21-18-15-12 and 9 reps, for time of
Back Extensions
Pull ups
Sit ups
Dips

WOD8
4 Rounds For Time
6 Push Press
6 Sumo Deadlift High Pulls
6 Single Arm Kettlebell Push Press

 

 

 

منبع BOXROX