در این بخش با اصطلاحات و واژگان تخصصی کراس فیت آشنا خواهیم شد.

AMRAP

AMRAP:  As many round as possible
یک سیستم تمرینی هست به معنی بیشترین تکرار ممکن در مدت زمان مشخص شده

BP

BP: Bench Press
به معنی پرس سینه

CFWU

CFWU:  CrossFti Warm-up

به معنی گرم کردن در کراس فیت هست

CTB

CTB: Chest to the Bar Pullups

رساندن سینه به میله بارفکیس

DL

DL: Deadlift

دد لیفت

 

PR

PR:  Personal Record

یعنی رکورد شخصی

مثلا در حرکت بک اسکوات یا اسکوات با وزنه روی سرشانه

RFT

RFT: Rounds for Time

یعنی رکورد زمانی اجرای چند راند

مثلا  4RFT

یعنی رکورد زمانی برای اجرای 4 راند از یک سری حرکات خاص

T2B

T2B: Toes to Bar

رساندن انگشتان پا به میله بارفیکس از حالت آویزان یا Hang

WOD

WOD:  Workout of the Day

یعنی تمرینات روزانه